گذر تک تک این ثانیه های عمرم 

به قدیمی شدن نوکریت می ارزد

یاحسین