از باد "در به در" ترم و "کو به کو" ترم

وز طفل خانه گمشده، پُرجستجو ترم

مردم به چشم آب نگاهم کنند ،لیک

من از "سراب" پیش تو بی آبروترم

یاحسین

 

منبع