دیروز خواستم در باره ی موضوعی در اینترنت جستجو کنم بلافاصله مرورگر اینترنت را باز کردم و خواستم کلمه ی کلیدی مورد نظر را بنویسم اما نتوانستم چیزی بنویسم چون چیزی به یادم نمی آمد. هرچه فکر کردم که من در چه موردی میخواستم تحقیق کنم یادم نیامد. چند دقیقه به همین منوال گذشت و من هرچه به فکرم فشار آوردم هیچ چیز به ذهنم نرسید . نزدیک بود دیوانه شوم . ورق های روی میزم را گشتم تا شاید کلمه ای پیدا کنم تا مرا به موضوع راهنمایی کند ، مثل گم شده ها دور خودم میگشتم تا بلکه نشانه ای ببینم و در ذهنم تداعی شود اما بی فایده بود. از جایم بلند شده و گشتی در اتاق زدم. مدام با خودم میگفتم چطور چنین چیزی ممکن است ؟ 

 

پس از چند دقیقه که آن لحظات وحشتناک گذشت یکمرتبه موضوع یادم آمد و نفس راحتی کشیدم.

بعد که به خود آمدم از خودم پرسیدم : آن موضوع از کجا به ذهنم آمد ؟ و از ذهنم به کجا رفت ؟ و چگونه برگشت ؟ . . .  مشکل شد چهار تا . فکرش را بکنید ! 

خدایا ! . . .