در نظر آمدی مرا

باز دلم دچار شد

این دل بی تفاوتم

خر شد و دست به کار شد

جور و جفا ز یاد رفت

تجربه ها به  باد رفت

باز به کودکی خزید

تجربه دیده پیر من