دلایل حزب اسلامی کار برای اخرج الهه راستگو هرچه که باشد نشان میدهد که کار حزبی آسیب هایی دارد که باید مورد عنایت واقع شود. 

این خانم در جلسه انتخاب شهردار تهران رای خود را به کسی داد که کاندیدای حزبش نبود. یعنی رای حزب ایشان به آقای محسن هاشمی بود در صورتیکه خود ایشان به آقای قالیباف رای دادند و این بعنوان یک جرم تلقی شد و ایشان را از حزب اخراج کردند. همین امر موجب شد که به ایشان برچسبهای مختلفی زدند و اتهامهای دیگری برایش ساختند تا بتوانند بهانه ی کافی برای اخراجش فراهم نمایند.

اینکه واقعیت امر چیست و انگیزه ی این خانم برای رای مخالف دادنش چیست برای ما نامعلوم است اما نفس این عمل نشان میدهد که هرکس که وارد حزب شود دیگر تفکر مستقلی برای خویش نمیتواند قائل باشد. فرض میکنیم که این خانم با صداقت تمام شایستگی را در کسی دیده است که حزبش او را تایید نکرده است ولی ایشان بر اساس مسئولیت انسانی خویش عمل کرده است و به شخصی رای داده است که او را شایسته تر از کاندیدای حزب خویش تشخیص داده است. 

ولی همین رفتار انسانی ، در نظر حزب ایشان جرم تلقی شده و منجر به اخراجش شده است. پس این اتفاق نشان میدهد که ارزشهای انسانی در رفتار حزبی در اولویتهای پایین قرار دارد و اصل بر اصالت حزب است نه ارزشهای الهی و انسانی. 

حزب میگوید که چون ما به شما کمک کردیم که به عضویت شورای شهر انتخاب شوی پس دیگر افکار و اندیشه ی خودت را باید تمام شده تلقی کنی و هرچه را که ما میگوییم باید عمل نمایی و استقلال فکری در درون حزب معنایی ندارد. 

تفکر حزبی میگوید که هرچه حزب میگوید باید انجام دهی اگرچه برخلاف اصول انسانی باشد وگرنه مرتکب جرم شده ای و مستحق مجازات خواهی بود. این خطر بزرگ کار حزبی است.