رمضان میرود و می برد از کف دل ما

آنکه یک ماه صفا یافت از او محفل ما

رمضان عقده گشا بود گنهکاران را

وای اگر او رود و حل نشود مشکل ما

*******************

رمضان گر برود کاش صفایش نرود

سحر وجوشن و قرآن و دعایش نرود

کاشکی پرشده باشد دلم از نور سحر

همره روزه وافطار ، نوایش نرود

 

 

  

 خدا حافظ ای ماه غفران و رحمت 

خدا حافظ ای ماه عشق و عبادت

 

عید سعید فطر مبارک