روزه یک فرق عمده با سایر عبادات دارد و آن این است که مبنای سایر عبادات بر انجام دادن است ولی مبنای روزه بر انجام ندادن است . یعنی در سایر عبادات باید کارهایی را انجام بدهی و لی در روزه باید کارهایی را انجام ندهی.

در سایر عبادات مثل نماز  و حج و جهاد و  امثال آن باید کارهایی را انجام دهی اما در روزه باید کارهایی را انجام ندهی و مبنا بر امساک و خودداری است . شاید به همین خاطر هم در آخر آیه ی مربوط به صیام فرموده است که : لعلکم تتقون ، شاید که پرهیزکار شوید.

در روزه نباید بخوری ، نباید بیاشامی ، نباید دروغ بگویی ، نباید برخی از اعمال حتی حلال را هم انجام دهی و باید با نفس خود مبارزه نمایی و هرچه که نفس و قوای شهوانی تو  از تو خواست باید جواب رد بدهی و به اطاعت محض خدا فکر کنی . ان قلت هم نباید بیاری !