پسر 6 ساله ام دیشب بعد از افطار از من پرسید :

- چه کسی ما را به این دنیا آورده است ؟ 

- منظورت چیه  که میگی ما را به این دنیا آورده است ؟

- منظورم اینه که : چه کسی ما را متولد کرده است ؟ چه کسی آسمانها و خورشید و ماه و ستاره ها را درست کرده است ؟

- خدا

- میدانم که همه ی ما را خدا متولد کرده است اما منظورم این است که چه کسی خدا را به این شهر آورده است؟

- خدا از اول بوده است . قبل از اینکه همه ی ما باشیم خدا بوده .

- میدانم خدا قبل از همه ی ما بوده و ما را هم او به این شهر آورده است و کره زمین را هم او به هم چسبانده است اما خود خدا را چه کسی به این شهر آورده است ؟ 

. . . 

چه میتوان به این کودکی که هنوز به مهد کودک و آمادگی هم نرفته است گفت ؟  وقتی دید حرفهای تکراری میزنم بحث را عوض کرد و گفت بیا بازی کنیم