بزرگترین تجربه زندگی من تا این لحظه و آخرین دستاورد عمرم و درست ترین و بروزترین فهم من از این دنیا این است که  :

برای کوچکترین نیازها نیز باید از خدا طلب یاری کرد

اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم که فقط برای کارهای بزرگ باید به خدا رجوع کرد زیرا کارها در نظر ما بزرگ یا کوچک هستند ولی در نظر خدا انجام کارهای  بزرگ و کوچک مثل هم هستند.

اگر اراده ی خدا نباشد ما از انجام کارهای کوچک هم عاجز خواهیم بود. پس در همه ی شئون زندگی و در همه حال باید از خدا استمداد کرد.