دل من با سحر است

این سحر باز اگر برخیزم

دیو را باز اگر سر شکنم

و اگر از سر سجاده سبک برخیزم

باز پر خواهم زد

و سر کوچه هر دوست گلی خواهم کاشت