چگونه از نفرتهای بی مورد دوری کنیم؟

قبل از اینکه حرفهای کینه توزانه بزنی  و حرفهای بیسوادان و باسوادان و جاهلان حق به جانب یا به ظاهر روشنفکر را تکرار کنی ، لازم است لحظه ای آزاد فکر کنی. این کمترین چیزیست که انسان باید انجام دهد .

خود را به نفرتهای کوربرخی از همفکران و دوستان و آشنایان و فامیل و خویشاوندانتان گره نزنید. شاید نفرت آنها از افراد بابت کتکی باشد که در نتیجه اشتباهات خودشان خورده اند آیا شما هم باید خود را به دفاع از اشتباهات آنها محکوم کنید؟ قدری به کسانیکه این حرفها را میزنند دقت کن : آیا واقعا عاقلانه فکر میکنند؟