او خواهد آمد !

همچون نوری که از هزاران سال قبل ،

از ستاره ای دور دست تابیده است.