امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه ناپلئون :

دنیا پر از پلیدی است ، نه بخاطر وجود آدمهای بد بلکه بخاطر سکوت آدمهای خوب !