توانایی سوال کردن موهبت بزرگیست که خداوند به انسان عطا فرموده است. سوال کردن نشانه دانش است . کسی که چیزی میداند برای تکمیل دانش خود سول میکند اما آنکس که نمیداند از چه چیز میتواند سوال کند؟

فقط سفیهان سوال نمیکنند. چون فکر میکنند همه چیز را میدانند.دیوانگان و سفیهان هیج سوالی از هیچ چیز ندارند و همه چیز برای آنها روشن و آشکار است. نمیبینی همیشه درحال خندیدن هستند؟