حاصل عمراوست

درکف دست

دستهایش گشاده با لبخند

تاجر عطر و رنگ و لبخند است

و برای تمام رهگذران

بی ریا و ریال میبخشد

نیست گل را نصیب از این سودا

مگر آرامشی که میبخشد