گر مرد رهی میان خون باید رفت
از پای فتاده سرنگون باید رفت
تو پای براه درنه و هیچ مپرس
خود راه بگویدت که چون باید رفت