اینکه عده ای فکر میکنند که پولهای مردان 10 میلیارد تومانی یک شبه و بدون زحمت بدست آمده است فکر اشتباهی است. اتفاقا زحمات زیادی برای جمع آوری آن پولها کشیده شده است . ذره ذره جمع شده است تا بدین جا رسیده است و قطره قطره جمع شده وانگهی دریا شده است و هر ریال آن با هزار بدبختی جور شده است مثل این :

 

a3f56ff1fd84482a6745a4b02d296aca نامه به استاد در برگه امتحانی! + تصاویر

بخورید نوش جانتان!

قیامتی که نیست خیالتان راحت باشد!

تا میتوانید از سخنان امام علی هم در صحبتهایتان استفاده کنید!

بگویید : میخواهیم از آرای مردم صیانت کنیم!

بگویید : زندانیان سیاسی باید آزاد شوند!

بگویید : باید از مردم دلجویی شود!

بگویید : دولت وحدت ملی باید تشکیل شود تا کشور به سوی توسعه حرکت کند!

در لندن هم شعبه ی دانشگاه آزاد بزنید! پول خودتان است به کسی چه مربوط ؟

راحت باشید!