بوی پیراهن خونین کسی می آید

این خبر را برسانید به کنعانی ها