این که برخی میگویند همه ی برنامه های ماهواره ها فاسد است حرف درستی نیست یا اگر گفته شود که همه ی اخبار آنها مغرضانه و غلط است بازهم مطلب درستی گفته نشده است . به گفته ی بسیاری از کسانیکه ماهواره می بینند بطور عیاری 90 در صد اخبار ماهواره ها درست است و تنها 10 درصد آن خلاف واقع و مغرضانه است و حتی شاید بسیاری از برنامه های غیر خبری آنها هم مفید باشد. خود من هم از یک دوستی شنیدم که یکی از همین تلویزیون های ماهواره ای مستندهای بسیار خوبی دارد.

دراین ارتباط به چند نکته باید توجه نمود :

- در غذاهایی که به زهر آلوده شده اند بیشتر از 90 درصد مواد آنها سالم هستند و کمتر از 10 درصد آنها را سم تشکیل میدهد . اما همین ترکیب هم آدم را میکشد.

- اگر آدم بداند که غذایش مسموم است هرگز آن را نمیخورد پس یکی از شگردهای کسانیکه که غذا را زهرآلود کرده اند اینست که غذا را سالم جلوه دهند.

- کسانیکه با غذای زهرآلود کشته میشوند یقین داشته اند که غذایشان سالم است

- در غذای زهرآلود امکان جداسازی زهر از جاهای سالم وجود ندارد

- کسیکه هدفش زهر دادن و مسموم کردن است اگر میتوانست فقط با زهر به هدفش برسد این کار را میکرد اما او از غذای سالم برای رسیدن به هدف پلید خود سوء استفاده میکند.