بی حسین بن علی احساس پیری میکنم

نی که پیری بلکه احساس حقیری میکنم

گفت سائل : از چه رو محکم به سینه میزنی؟

گفتم از آئینه ی دل گرد گیری میکنم

یاحسین