اولین دقیقه های غروب روز هشتم ذی الحجه ، آغازی برای شب و روز عرفه است . از غروب امروز تا غروب فردا حکایتی عجیب دارد. بهره ای که در این شب و روز برای انسان فراهم می آید در تمام عمرش گسترش می یابد . فیوضات این شب و روز به قدری فشرده است که اگر باز شود کل زندگی انسان را متاثر میکند. از این شب و روز نباید غافل شد.

 سلام برتو ای شب عرفه و سلام بر تو ای روز عرفه ! بر گریه های سوزناک حاکی از توبه ی اولین پدر ! آدم ابوالبشر! نظاره گر بودی ، گریه های ما را . . .  ؟  

بر نجواها و دعاهای عظیم ترین شهید تاریخ  شنونده بودی ، بر دعای ما . . . ؟

از ملاقات آن بزرگواران گذر کرده و اینک به سوی ما آمده ای . . . . !

ما چیزی از خود نداریم و تنها رشحاتی از همان گریه و همان دعا را باز به تو تقدیم میکنیم. . . !

سلا بر تو ای عرفه ! . . .