کاخ سفیدمی گوید که : آماده است تا برای پیدا کردن یک راه حل دیپلماتیک برای بن بست برسردستیابی تهران به سلاح های هسته ای،صحبت رو در رو با ایران انجام دهد اما درحال حاضرتوافقی برای ملاقات انجام نشده است . 

موضع گیریهای اخیر نشان میدهد که صحبتهای پشت پرده ای بین مقامات ایران و آمریکا صورت گرفته است ولی همه ی موضوع به اطلاع عمومی نرسیده است.

مسئولان محترم باید عنایت کنند که از جملات فوق الذکر که از سوی کاخ سفید اظهار شده است بوهای نا خوشایندی به مشام میرسد.  گذشته از اینکه صحبت در مورد رابطه ی با آمریکا در شرایط بحرانی فعلی منطقه تا چه حد میتواند خطرناک باشد ، پنهانی بودن این مذاکرات به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد بود.

علاوه بر این ما با آمریکا هرگز مذاکره ای در باره ی توانایی هسته ای ایران و اقدامات مربوطه نخواهیم داشت . بلکه اگر روزی قرار باشد که ما با آمریکا مذاکره ای داشته باشیم فقط در مورد روابط دوجانبه و احقاق حق و حقوق ایران خواهیم داشت و هرگز با آمریکا در مورد حقوق جهانی و بین الملی خویش مذاکره ای نخواهیم داشت بلکه ما در ارتباط با فعالیتهای هسته ای ایران و سایر حقوق بین الملی فقط با مراجع بین المللی مذاکره خواهیم کرد . مسئولین محترم حتما به هوش هستند.