زمانه بر سر جنگ است یا علی مددی  

کمک زغیر تو ننگ است یا علی مددی  

گشاد کار دو عالم به یک اشاره توست  

به کار ما چه درنگ است یا علی مددی