ازمیان انبوه رهگذرانی که چهره شان را به دقت وارسی میکنی ، هیچ چهره ای دریادت نمیماند انگار نمیبینی. فقط میدانی او که منتظرش هستی نیست.

تنها کسی را خواهی دید که انتظار آمدنش را داری .