به نظر من بهترین جمله امام خمینی جمله ای است که کمتر منتشر شده و  من در اینترنت  هم اثری از آن نیافتم و شاید به همین خاطر مظلوم ترین سخن امام هم باشد و آن اینست که ایشان در یک عبارت کوتاه و ساده فرمود: 

اگر اسلام را نمیخواهید گم شوید !

سخنی قاطع ، صادقانه ، تمام کننده ، روشن ، محکم ، دلسوزانه و مدبرانه . این حرف ، حرف همه ملت ایران برای گروهها و حزبها و جریانات سیاسی است.  مخاطب این حرف همه کسانی هستند که در داخل کشور فعالیت سیاسی ضد اسلامی میکنند .  امام خمینی با هیچ کس تعارف نداشت ، حرفش را مستقیم و با بیانی ساده و گویا بیان میکرد. هیچ کس نمیتواند از این حرف امام تعبیر دو پهلو بکند .  آنان که داعیه پیروی از خط امام را دارند اگر بتوانند همین سخن امام را با صدای بلند تکرار کنند آنگاه میتوان گفت که در ادعای خود راستگو هستند و در غیر اینصورت ادعای آنها پوچ است.  کسانیکه با طرح گفتگوی تمدنها و امثال آن حرف از سازگاری دین با مدرنیته میزنند نیز مخاطب قطعی همین جمله امام هستند. از این سخن هیچ بوی تساهل و تسامح به مشام نمیرسد و گوینده این سخن طمع در رای بی طرفان و فرصت طلبان نکرده است.

حقیقت این است که ملت ایران برای اسلام قیام کرده است و به چیز دیگری کمتر از آن  قانع نخواهد شد و موجود ناقص الخلقه ای بنام جامعه مدنی و مدرنیته و لیبرالیسم و امثال آن نمیتواند ملت ما و هیج ملتی را به سر منزل مقصود برساند همینطور که در غرب سرخورده نتوانسته است . ما ایمان داریم که همه ی مدنیت  و همه جامعیت  در داخل اسلام است و خارج از اسلام چیزی جز نقصان و نامرادی و سرخوردگی و فریب نیست.