کلمه  «عید» از ریشه عود گرفته شده و به معنای بازگشت است،  وقتی میگوییم "عید نوروز "  یعنی روزی که اولین روز سال دوباره بازگشته است ، بهار دوباره به ما روی آورده است  و در فرهنگ عامه اینگونه جا افتاده است که هر اتفاقی که همراه با خوشی و فرح  و  خوش یمنی و سعادتمندی باشد  عید نامیده شود. در حالت کلی عید مفهوم بازگشت و حلول دوباره یک روز مبارک و خاص از سال را  میرساند.

واژه «فطر» از فطرت گرفته شده و به معنای سرشت است. بنابراین :

عید فطر; یعنی بازگشت به فطرت و سرشت

فطرت انسانی با خدا پرستی و ایمان سرشته شده است و هر انسانی بر سرشت خداپرستی زاده میشود اما گردش روزگار ، فطرت انسان را در کارگاه زندگی دنیوی با  غبار انواع تمایلات نفسانی و دنیوی می پوشاندو آن را غبار آلود کرده و گوهر فطرت انسانی را در زیر گرد وغبار امیال نفسانی از درخشش تمام باز میدارد.   رمضان فرصتی است که انسان بتواند با تمرین و ریاضت و جلب الطاف خالق هستی بار دیگر غبار از روی فطرت خویش برگرفته  و جلای مجددی به گوهر فطرت خویش بدهد و سرشت خویش را تابناک نماید و با دیدن درخشش زیبای فطرت الهی  ، باز هم به فطرت خویش توجه نموده و به خداپرستی ناب رجعتی دوباره نماید و به فطرت خود باز گردد. اینگونه است که اولین روز پس از ماه مبارک رمضان  عید فطر نامیده شده است ، یعنی روز بازگشت به فطرت و سرشت انسانی . امیدواریم که امسال و هرسال این روز عزیز و فوق العاده با ارزش  را برای خود به  یک عید واقعی تبدیل نماییم. انشاءالله