امام سجاد(ع): 

 الهی !

نقصان من جبران نشود مگر به لطف تو

 و هراس من آرام نگردد جزدر امان تو

و آرزویم را به من نرساند جز فضل تو

 و پریشانیم رانزداید جز امر تو

اینک که به در خانه ی کرمت ایستاده ام

 و به حلقه مطمئن تو آویخته 

رحم کن بنده خوارت را که زبانی الکن دارد و عملی اندک.

 

اللهم صل علی محمد و آل محمد