ای منتظران گنج نهان می آید                  آرامش جان عاشقان می آید

بر بام سحر طلایه داران ظهور                  گفتند که صاحب الزمان می آید 

.....................................................................................................

خواهی که در پناه کرامات سرمدی           ایمن شوی زفتنه و ایمن زهر بدی

لبریز کن زعطر گلِ نور  ، سینه را              با ذکر سبز یک صلوات محمدی . . .

......................................................................................................

تعجیل در فرج آقا صلوات

 تیمه شعبان

 

میلاد آقا امام زمان بر همگان مبارک