آید به جهان اگر حسین دگری

                                       هیهات برادری چو عباس آید

 

عباس