وقتی امام رضا (ع) درخراسان بدست مامون خلیفه عباسی به شهادت رسید فرزند گرامی ایشان امام جواد(ع) فقط 8 سال داشتند و در مدینه ساکن بودند. ایشان در سن 8 سالگی امامت مسلمانان را بعهده گرفتند. معتصم خلیفه وقت امام را در محرم سال 220 قمری از مدینه به بغداد فراخواند و در آخر ماه ذیقعده به شهادت رساند . امام پس از 17 سال امامت در سن 25 سالگی توسط دختر  مامون (خلیفه ) بنام ام الفضل (که از روی سیاست به عقد ایشان در آورده بودند) با انگور مسموم به شهادت رسید. این رهبر جوان در طول مدت امامت خود بارها عالمان دربار خلیفه را شرمنده علم سرشار خویش کرد.  نام مبارک ایشان محمد است و معروف به جواد و تقی هستند. ایشان نهمین امام عزیز ما  و پدر گرامی امام هادی هستند و بارگاه ایشان در شهر کاظمین  عراق است. ایشان در سال 195 قمری در مدینه  از مادر بزرگواری بنام سمانه متولد شدند.

امام جواد