خدایا ! کاش هر لحظه می فهمیدیم که ماه ، ماه رجب است.