مرد به جوانک پرخاش کرد که : چرا با سنگ زدی سر پدرم را شکستی ؟

جوانک تخس گفت : چون سر پدر بزرگت را هم با سنگ شکسته بودم ! نمدونستی ؟ اگه نمدونستی بدون !  این طوری هاست ! همینه ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

پاورقی - رفسنجانی : من به امام هم نامه بی سلام نوشته بودم !  اینم عکسش!