شیطان گفت : نماز صبح سرفصل نمازهای یومیه و  از همه نمازها مهمتر است تو که نمیتوانی برای نماز صبح بیدار شوی ، پس بقیه نماز ها یت هم بی ارزش است . نخوانی بهتر است. هرروز که نماز صبح را نخواندی دیگر بقیه نمازها برایت دلچسب نیست. بدون نماز صبح بقیه نمازهایت ناقص است. تصمیم بگیر که یک روز از اول صبح بیدار شوی و همه نمازهایت را کامل بخوانی! اینطوری خیالت راحت تر است .

 

خدا گفت : اگر در زمان بیداری نمازهایت را اول وقت خواندی ، خودم برای نماز صبح بیدارت میکنم !

 نماز