• بزرگترین غم ما یادآوری خاطرات شیرین گذشته است
  • بزرگترین قدرت پذیرفتن ضعف هاست
  • بزگترین علم پی بردن به نادانیهاست