مرحبا به آنهایی که توبه میکنند

خوشا به حال آنهایی که میتوانند توبه کنند

خوش به حال آنهایی که میدانند که باید توبه کنند

بدا به حال آنهایی که توبه نمیکنند

وای به حال آنهایی که نمیتوانند توبه کنند

سیاه بخت کسی که نمیداند باید توبه کند