روزهایی که من درعالم کودکی با اسباب بازی آمریکایی بازی میکردم  آقای هاشمی سرگرم مبارزه با آمریکا بود.

 

. . .  حالا که ما به مبارزه با آمریکا سرگرم هستیم آقای هاشمی به فکر خاله بازی با آمریکا افتاده است.

عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند ! خدایا جوانمرگم کن اگر پیری این باشد !

خدایا عاقبت ما را به خیر کن !