اگر همه  میهنشان را عاشقانه بسازند همه دنیا آباد میشود
اگر همه فقط به میهن خود عشق بورزند دنیا نابود میشود