شاید جواب این سوال برای ما جالب باشد که : نزدیک ترین حالت بنده به خدا  چه حالتیست ؟

در آخرین آیه سوره  علق که به عبارتی اولین سوره ای است که بر پیامبر گرامی نازل شده است  میفرماید :

واسجد واقترب 

سجده کن و به خدا نزدیک شو

 

مفسرین از این آیه استنباط کرده اند که  نزدیک ترین حالت بنده نسبت به خدا همانا حالت سجده است.

 

 

سبحان ربی الاعلی وبحمده