از کاخ سفید خبرهای ضدونقیضی به گوش میرسد. خبرهای تایید نشده نشان از تغییرات عمده در برنامه های استراتژیک آمریکا دارد . به گزارش شاهدان عینی آشفتگی عجیبی بر رفتارهای کاخ نشینان سایه افکنده است . سخنگوی کاخ سفید از حاضر شدن در برابر دوربینهای خبرگزاریها امتناع میکند.

 .... آخرین گزارش رسیده از کاخ سفیدحاکی است که پس از خطبه های نماز جمعه دیروز تهران که توسط امام خامنه ای با قاطعیت تمام ایراد گردید آقای اوباما که در حال بازی با گزینه های روی میزش بود با شنیدن خطبه های نماز جمعه دچار رعشه شدید گردید و اختیار دست وپایش را ازدست داد و همه گزینه های روی میزش را روی زمین ریخت و با پای خود لگد مال کرد .

اکنون دیگر هیچ گزینه ای روی میز دیده میشود و تنهاگزینه ای که روی میز مانده است کفش پرتاب شده به سوی جرج بوش در عراق است که به اوباما به ارث رسیده  و ماکت پهپاد آمریکایی که از ایران برایش ارسال گردیده است.

وضع بهم ریخته است . . .