دل من با سحر است

این سحر باز اگر برخیزم

دیو را باز اگر سر شکنم

و اگر

از سر سجاده سبک برخیزم

باز پر خواهم زد

.

.

.

و سر کوچه هر دوست گلی خواهم کاشت

دل من با سحر است.

 گل