حق دارند که اینقدر دست پاچه شوند، حق دارند که به وحشت بیافتند،  حق دارند که صداهای نامفهوم از خود صادر کنند ، حق دارند که متناقض بگویند ، حق دارند به سرو کول هم بپرند، حق دارند که به جان هم بیافتند وحتی حق همکاسه گی یکدیگر را پایمال کنند، حق  دارند که به هر دست آویزی سبکتر از خود وسبکتر از کاه متوسل شوند چون که الغریق یتشبث بکل حشیش

وقتی آمریکا (قرائت دیگری از  اسرائیل) با دست و پنجه خون آلود و البته دندانهای شکسته و دم بریده لنگان لنگان از عراق فرار کرد و پیکر نجس و نیمه جان خود را به خاک ناپاک خودشان کشید و همه ی رجز های چندین ساله اش با نکبت شکست به سوی خودش  بازگشت شاید هیچ کس نفهمید که روبان سرخرنگ فاز اول اتوبان ایران - قدس در کربلا قیچی خورد و راه قدس از کربلا گذشت . شاید هیچ کس انتظار نداشت  که فرمایش  امام اینگونه محقق شود و راه قدس بدینسان از کربلا بگذرد .  

اگر آنها دستشان آشکارا میلرزد و سخنشان به تته پته افتاده است و چشمانشان از ترسی هولناک از حدقه بیرون آمده است به این دلیل است که آنها مکررا چوب تحقق جمله های قصار امام خمینی را خورده اند . آنها جمله های خمینی را از حفظ اند و هر روز که بختی از آنها برمی گردد و صدای افتادن تشتی از رسواییشان گوش عالم را پر میکند و هر روز که حیله ای و مکری از ایشان به بن بست میخورد و تیرهای زهر آگینشان به لطف خدا به سوی پیکر ناپاک خودشان برگشت میخورد یکبار دیگر حرفهای خمینی را مرور میکنند و از حرص تحقق آنها دندان حقارت به هم میسایند و بر سر و روی خود و همسنگرانشان مشت رذالت و سیلی تقصیر میکوبند و به سرنوشت محتوم خویش زار میزنند.

دلهره و یاس به قلبشان چیره گشته و احساس حقارت لحظه ای رهایشان نمیکندزیرا آنها و همه مردم جهان هنگامی که ایشان از عراق فرار میکردند صدای شکستن استخوانهایشان را شنیده اند و حادثه سقوط و محو اسرائیل را قریب الوقوع دیده اند. اینست که  نا امیدانه رجز میخوانند که اسرائیل خط قرمز ما است . از خشم حقارت به خود میپیچند اما گوشه لبهایشان را با نخ نامرئی به بیخ گوشهایشان کشیده اند تا نمای لبخندشان باطن مایوس و غمگین و عبوسشان را پنهان کند زیرا  آنها میدانند که با خروج آنها از عراق کلید تحقق این جمله امام زده شده است که : راه قدس از کربلا میگذرد.