زندگی برای آنکه حس می کند تراژدی، و برای آنکه می اندیشد کمدی است!

اگه می خوای اهل آسمون بهت رحم کنند به اهل زمین رحم کن !

آنکه حقیقت را نمیداند نادان و آنکه انکار میکند جنایتکار است !