از حرف تا عمل خندقی است که جز با ملات تعهد پر نمی شود . انگار برای انسانها دو دنیا آفریده اند : یکی دنیای حرف  و یکی دنیای عمل ! انسانها دو نیمه از سرجمع زندگی خود را بطور متناوب در هریک از این دو دنیا سپری میکنند. این دو نیمه برای همه انسانها نسبت یکسانی از نظر اندازه و ابعاد ندارند. انسانها از این نظر به چهار نوع تقسیم میشوند:

1- برخی انسانها  دنیای حرف بزرگ  و  دنیای عمل کوچک دارند

2- برخی انسانها دنیای حرف کوچک  و دنیای عمل بزرگ دارند

3- برای برخی انسانها دنیای حرف و دنیای عمل باهم برابر است

4- برخی انسانها از مرحله 1 به 2 و 3 و بالعکس در نوسان هستند.

روزهایی که انسان در دنیای حرف زندگی میکند عمل را که در آنسوی خندق است بسیار کوچکتر از حد واقعی میبیند.