دزدی داشت فرار میکرد و برای رد گم کردن ، خودش هم داد میزد دزد را بگیرید!

.

.

.

 آمریکا در حال فرار کردن از دست اعتراضات داد میزند سلیمانی تروریست را بگیرید!