نظر خواننده :

بحث ما در مورد جنایات اسلام است در همین جا بنده تمام جنایات را محکوم می کنم اهمیتی هم ندارد خدای تو مرتکب شده باشد یا امریکا!ابله اشتباه دیگران اشتباه دین شما را توجیه نمی کند این استدلال شما نیز مغالطه است

جواب : آنطور که شما فکر میکنید هدف ما از بیان جنایتهای آمریکا و اروپا توجیه عملکرد خود نیست بلکه نشان دادن منشا واقعی جرم است.

اگر دزدی در فرار از صحنه جرم  مورد تعقیب افراد قرار گیرد برای اینکه اتهام دزدی را از خود منحرف کند خودش فریاد میزند " دزد را بگیرید"  و اشاره به دیگران میکند و بدین ترتیب است که افراد دیگری بجای دزد اصلی اشتباها مورد اتهام  واقع میشوند.

منظور ما اینست که وقتی شما به نمایندگی از تمدن غربی اتهام خشونت و جنایت به اسلام میزنید مثال شما همان مثال دزد است که فریاد میزند "دزد را بگیرید" . ما دربیان جنایات بیشمار غربیها نمیخواهیم جنایات خودمان را موجه جلوه دهیم و بگوییم " این به آن در " !  بلکه میخواهیم اصل جنایتکار را معرفی کنیم و جماعتی مثل شما را که فریب دغل کاری غربیهارا خورده اند و دزد اصلی را نمیشناسند معرفی کنیم.