• «آزادی ما از نقطه‌ای شروع می شود که آزادی دیگران پایان می‌یابد!؟....»