منشاء برخی از واحدهای اندازه گیری انگلیسی:

جالب است بدانیم سیستم اندازه گیری انگلیسی بسیار قدیمی تر از سیستم متریک بوده و معیارهای آن در ابتدا بر اساس اندازه های غیرثابت قرارداد شده اند. برای مثال:

 یک اینچ در واقع از اندازه یک بند انگشت گرفته شده

یک فوت ازاندازه ساق پای انسان گرفته شده

یک جریب از مقدار مساحت یک زمین بوده که در یک روز می توان شخم زد.

فقط سه کشور در دنیا به صورت رسمی از روش انگلیسی برای اندازه گیری استفاده می کنند . این سه کشور ایالات متحده، لیبریا و میانمار هستند.