پاشو لنگه ظهره ! مگه به خواب مرگ رفته ای ؟ پس کی بیدار خواهی شد؟

امروز برای آنان که عمری به خواب افسون آمریکا و غرب رفته اند ، فرصت بیداری فراهم آمده است. فرصت استثنایی دیگریست که شاید برای برخی آخرین فرصت باشد.

آنان که به آمریکا فریفته شده اند باید بدانند که نمیتوانند با مردم مصر در مبارزه با دیکتاتور خونریزی مثل مبارک  همدردی کنند زیرا با ارباب مبارک طرح دوستی ریخته اند .

اگرکسی با مردم مصر در انقلابشان احساس قرابت میکند بداند که باید با آمریکا مبارزه کند ، همان کاری که مردم مصر در حال انجام آن هستند و الا منافقی بیش نیست . نمیتوان دست آمریکا را بوسید و در عین حال با مبارک مخالف وبا مردم مصر همدرد بود !

هرکس که با آمریکا صلح دارد با مبارک در قتل مردم مصر شریک است!

شیفتگان آمریکا باید بیدار شوند و بشناسند ماهیت وحشی این رژیم ظاهر ساز را وگرنه روزی بیدار خواهند شد که دیگر هیچ نفعی به حالشان نخواهد داشت و خواب و بیداری شان یکسان خواهد بود.

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش!