همه جانها به قالبها  نقوشی از پر عنقاست

فروغ خور یکی باشد بود کثرت ز روزنها

یاحق