دوران جوانی زمانی است که شما اصول زندگی را فرا میگیرید

اگر آن را بطور صحیح یاد بگیرید زندگی پربار و خوش فرجامی نصیب شما خواهد شد .

اما اگر از این اصول غفلت شود و زندگی را بر روی لذتهای گریزان و زودگذر قرار دهید مثل اینست که :

خانه خود را روی شنزار بنا کنید!

نقل از کتاب : سنگفرش هر خیابان از طلاست اثر موسس دوو - کیموو چونگ